Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπηρεσία

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) του ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998, στην Αθήνα, αρχικά ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ), ενώ το 2002 έλαβε νέα πιστοποίηση ως Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης.

Το 2003, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα, ο Οργανισμός δημιούργησε παράρτημα του ΕΚΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη.

Απευθύνεται σε μέλη των Θεραπευτικών Μονάδων και της Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ και έχει ως κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις ατομικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες και συμβάλουν στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση.

Ειδικότερα, στο ΕΚΚΕΕ παρέχονται:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε ποικίλους επαγγελματικούς τομείς
  • Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΣΥΥ)
  • Δημιουργικά Εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης
  • Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση
  • Ευαισθητοποίηση των εργοδοτικών φορέων και του κοινωνικού ιστού
  • Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς

Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με φορείς, υπηρεσίες, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, τοπική κοινότητα κ.α. και υλοποιούνται παρεμβάσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο την άρση των διακρίσεων, την αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού των υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων.