Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Θεσμικό Πλαίσιο - Τεκμηρίωση

Θεσμικό Πλαίσιο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ν 4430/2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/18-1-2017: Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016

 

 Τεκμηρίωση και Βιβλιογραφία

Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία. Ετήσια Έκθεση 2017 & Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023  (δείτε το συνημμένο αρχείο)